Sociaal domein

De samenleving staat in het sociaal domein voor grote uitdagingen. Met de decentralisaties van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zijn veel belangrijke taken overgegaan naar de gemeenten, waarbij de beste invulling lang niet altijd duidelijk is. Tegelijkertijd zetten onder andere de vergrijzing, de groeiende vraag naar jeugdzorg en de nasleep van de coronapandemie de sociale voorzieningen en het zorgstelsel onder druk. In met name de grote steden speelt daarnaast nog het tekort aan personeel in de zorg en het onderwijs. It’s Public levert op verschillende manieren een bijdrage aan de vraagstukken op deze thema’s.

Jeugdzorg

It’s Public ondersteunt grote en kleine gemeenten bij het vergaren van inzichten in uitgaven aan specialistische jeugdhulp en het doorvoeren van verbeteringen in het jeugdstelsel. Ook adviseren wij over kostenbeheersing en het vergroten van de voorspelbaarheid van kostenontwikkeling. Voor een breder publiek hebben wij de benchmark tekorten jeugdzorg gepubliceerd waarin is berekend wat alle gemeenten tekort komen (of overhouden) op de jeugdzorguitkering. Een andere publicatie vat samen wat de gevolgen zijn van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet.

Onderwijs

Een van de meest prangende thema’s binnen het onderwijs is het lerarentekort. We hebben meegeschreven aan noodplannen voor het lerarentekort in Amsterdam, Almere en Utrecht en de PO-Raad geholpen met een landelijke analyse van de tekorten. Verder beantwoorden wij gemeentelijke vraagstukken op het gebied van onderwijshuisvesting, plaatsing in het primaire en secundaire onderwijs en leerlingenvervoer. Op basis van ervaring in deze en andere projecten hebben we een uitgebreid document uitgebracht over de bekostiging van het primair onderwijs en de effecten van keuzes in de financiering op het onderwijs.

Domeinoverstijgend samenwerken

Aanpassingen in beleid in een deel van het sociaal domein kunnen direct impact hebben op andere onderdelen. Daarom is het des te belangrijker dat verschillende afdelingen beleidskeuzes integraal afstemmen. Bij samenwerking op domeinoverstijgende thema’s creëert It’s Public inzicht in de wisselwerking tussen afdelingen en helpt It’s Public bij het afstemmen van investerings- of besparingsmogelijkheden. We hebben in het verleden bij projecten de algehele samenwerking tussen organisatieonderdelen onder de loep genomen, maar ook samenhang van inzet op specifieke onderwerpen zoals jeugdcriminaliteit en kansengelijkheid.

Inkoop sociaal domein

It´s Public ondersteunt bij het bepalen van welke vormen van inkoop en bekostiging passen bij welke gemeentelijke dienstverlening of product. Daarnaast werken we de juiste aanpak bij specifieke inkooptrajecten uit. Hierbij ondersteunen we met analyses over producten, prijzen, contractvormen en kavelinrichting en ook in de uitvoering bij de inkoop van jeugdzorg, MO/BW en Wmo.

Overige projecten

Tot slot werkt It’s Public aan een breed scala aan andere onderwerpen binnen het sociaal domein. In het afgelopen jaar hebben we prognoses opgesteld voor de (kosten)ontwikkeling en uitdagingen binnen het doelgroepenvervoer (in het bijzonder het Wmo-vervoer) en een inventarisatie gemaakt van oplossingen voor een toekomstbestendig en toegankelijk vervoersysteem. Verder assisteren wij gemeenten bij het structureren van de taakverdeling en inrichten van processen, bijvoorbeeld bij bijstandsaanvragen.