Ruimte & Duurzaamheid

Het woningtekort, de klimaatdoelstellingen en de verwachte groei in het OV-gebruik vragen om een fundamentele herbezinning van hoe Nederland met zijn ruimte en leefomgeving omgaat. De oplossing voor deze problemen ligt altijd in een combinatie van een betere verdeling van schaarse middelen en serieuze investeringen in nieuwe en duurzame alternatieven. It’s Public helpt overheden en publieke instellingen bij het uitstippelen van strategieën voor grootschalige veranderingen in infrastructuur en leefomgeving door het maken van prognoses, het doorrekenen van benodigde investeringen en kosten en het inventariseren van de effecten van maatregelen.

Openbaar vervoer en infrastructuur

Om het Nederlandse mobiliteitssysteem toekomstbestendig en duurzaam te maken zullen de komende jaren grootschalige investeringen nodig zijn. It’s Public heeft ervaring met het maken van publieke business cases van investeringen in het OV en het inzichtelijk maken van strategische keuzes in mobiliteitssystemen. Hierbij kijken we naar de impact op verschillende modaliteiten.

Klimaat en energietransitie

De urgentie rondom het klimaat en de energietransitie is tegenwoordig overal bekend, de route naar een emissieloze samenleving staat echter nog helemaal niet vast. Hierbij spelen vaak strategische vraagstukken. Neem bijvoorbeeld de warmtetransitie: It’s Public heeft voor gemeenten zes belangrijke strategische vragen rondom warmtenetten geformuleerd. Eerder doken wij ook in het Klimaatakkoord en berekenden wij de uitstoot van verschillende vervoersmiddelen. Ook visualiseerden we voor een gemeente de belangrijkste data voor een klimaatneutrale stad.

Wonen en maatschappelijk vastgoed

Krapte op de woningmarkt treft een groot deel van de Nederlandse bevolking. It’s Public heeft de consequenties van deze krapte voor kwetsbare groepen onderzocht. Zo beraamden wij het mogelijke toekomstige woningtekort en dachten wij de gevolgen van dit tekort uit. Tevens hebben wij ervaring met het inzichtelijk maken van de totale lasten en baten van maatschappelijk vastgoed van gemeenten en het ontwikkelen van een maatschappelijke huursystematiek.  

Economie en arbeidsmarkt

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de economie van Nederland. It’s Public heeft voor een groep gemeenten de invloed van COVID-19 op de arbeidsmarkt geanalyseerd zodat gemeenten werkzoekenden beter en gericht kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben wij in de eerste fase van de pandemie ondersteund bij het in kaart brengen van de impact van de crisis op de gemeentelijke begroting.