OZB-heffing: Wat is de juiste manier om te vergelijken?

Gemeenten heffen onroerende zaakbelasting (OZB) om taken van gemeenten te kunnen bekostigen. Met 8% (jaarlijks zo'n 3 miljard) is OZB de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten. Sommige gemeenten zien verhoging van het OZB-tarief als een mogelijke oplossing voor de oplopende begrotingstekorten. In andere gemeenten maakt men zich juist zorgen om de toch al toenemende woonlasten […]

Warmtenetten: zes strategische vragen voor gemeenten

Nederland staat aan de vooravond van een warmtetransitie, waarin warmtenetten grootschalig zullen worden ingezet als vehikel voor een duurzame warmtevoorziening. It's Public helpt gemeenten bij het uitstippelen van een strategie voor de inzet van warmtenetten. Warmtenetten zijn een belangrijk onderdeel van de warmtetransitie Om de CO2-uitstoot omlaag te brengen is het belangrijk dat de warmtevraag […]

Gemeente in Beeld – Inkomensverdeling in de stad

De Nederlandse grote steden verschillen sterk als het gaat om het inkomensniveau van hun inwoners en de inkomensverdeling. In sommige steden is er een grote inkomensongelijkheid en zijn er veel erg rijke én erg arme inwoners, in andere steden liggen de inkomensgroepen dichter bij elkaar. Benchmark inkomensverschillen It's Public heeft de inkomensverschillen voor de 10 […]

Nationaal Groeifonds – Hoe gaat Nederland groeien, volgens Nederland?

Voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds kon iedere Nederlander of organisatie een groeiplan indienen. Dit heeft in totaal voor circa € 34 miljard aan groeiplannen opgeleverd, terwijl er nog ca. € 16 miljard aan groeigeld in het Groeifonds beschikbaar is voor de komendevier jaar. De plannen gaan van regeneratieve landbouw, tot een zorg […]

Maatschappelijk vastgoed

Gemeenten hebben vastgoed in bezit voor gemeentelijke huisvesting, het realiseren van beleidsdoelstellingen en strategische doeleinden. Sinds de in werking treding van de Wet Markt en Overheid in 2012 zijn gemeenten verplicht om een huur te vragen die ten minste kostprijsdekkend is. Dit om marktverstoring te voorkomen en financiële stromen inzichtelijk te maken. De berekening van […]

Benchmark parkeergelden: Parkeerkosten G4 vergeleken

Parkeeropbrengsten zijn een belangrijke eigen inkomstenbron voor gemeenten. Daarnaast kunnen parkeergelden worden ingezet als sturingsinstrument voor het auto- en openbare ruimtegebruik. In deze korte publicatie (tot stand gekomen als onderdeel van een groter project) worden de parkeeropbrengsten van de G4 bekeken. Daarnaast worden de parkeertarieven van gemeenten gelegd naast parkeerkosten van commerciële garages en parkeerbeleid […]

COVID-19 maatregelen

Samen met de Open State Foundation ontwikkelde It's Public een tracker van gemeentelijke maatregelen rondom COVID-19. Bekijk op deze link de maatregelen die er per gemeente zijn genomen in de eerste maanden van de lockdown.

CO2 uitstoot vervoer

Er is steeds meer aandacht voor de milieu-impact van verschillende vervoersvormen, maar een goede vergelijking is niet eenvoudig. Elektrische auto of trein? Vliegen of toch de auto? Met dit document proberen wij inzichtelijk te maken wat de uitstoot is van de verschillende vervoersvormen en welke factoren daarin een belangrijke rol spelen.

Het klimaatakkoord uitgelegd

Wil je echt snappen wat er in de overeenkomst tussen organisaties en bedrijven in 2019 is afgesproken om CO2-uitstoot terug te dringen? In deze publicatie wordt het Klimaatakkoord uitgelegd: we gaan in op de toename in CO2-uitstoot in Nederland de afgelopen jaren, de voorgestelde maatregelen in het Klimaatakkoord en het effect en de kosten van […]