Gemeenten in de schulden: probleem of noodzaak?

Gemeenten investeren jaarlijks in wegen, bruggen, eigen huisvesting en schoolgebouwen. -Het onderscheidende aan investeringen is dat deze worden geactiveerd en over de looptijd worden afgeschreven. Ze komen dus velen jaren voor een stukje terug op de begroting, dit in tegenstelling tot reguliere uitgaven die in één keer zichtbaar zijn op de begroting. Door krapte in […]

De gemeentelijke eigen inkomsten vergeleken

Gemeenten bekostigen hun activiteiten door middel van rijksbijdragen (voornamelijk gemeentefonds), retributies (vergoedingen voor specifieke zaken) en eigen inkomsten. In deze publicatie worden de eigen inkomsten van alle gemeenten vergeleken. Belangrijkste conclusies: De inkomsten verschillen sterk per gemeente 64 gemeenten hebben minder dan €240 per inwoner aan eigen inkomsten, terwijl 70 gemeenten meer dan € 390 […]

Compensatie Woonplaatsbeginsel Jeugd te klein

Samen met de wijziging van het woonplaatsbeginsel wordt ook de financieringssystematiek aangepast. Om gemeenten te compenseren die hier een nadeel van ondervinden is er een compensatieregeling ontworpen. Echter, naar verwachting is deze regeling waarschijnlijk veel te klein. Daardoor zal de per gemeente aangevraagde compensatie niet volledig worden uitgekeerd. Dit blijkt uit analyse van de uitgaven […]

Benchmark gemeentefinanciën

In de It’s Public Benchmark Gemeentefinanciën worden de uitgaven voor iedere gemeentevergeleken met de ‘richtinggevende verdeling’ in het gemeentefonds. Hoewel gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij hun geld inzetten, geeft deze vergelijking toch een interessant inzicht in de politieke keuzes per gemeente. Aan welk taakveld geeft uw gemeente meer of minder uit? Deze benchmark wordt […]

Ontwikkeling van 10 jaar gemeentefonds

Via het gemeentefonds ontvangen gemeenten een significant deel van hun begroting. Dit document verschaft inzicht in hoe de totale algemene uitkering zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de totale gemeentelijke werklast. In ons onderzoek wordt duidelijk dat tussen sinds 2011 de toename van het gemeentefonds is achtergebleven bij de toename van de werklast. Gemeenten zijn […]

Introductie werking gemeentefonds

Via het gemeentefonds ontvangen gemeenten een significant deel van hun begroting. Deze publicatie geeft inzicht in de werking en verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Financiën jeugdzorg paradox: tegelijk meer én minder

De financiën van de jeugdzorg lijken soms wel een paradox. De coalitiepartijen van Rutte IV zeggen veel extra te budgetteren, maar oppositiepartijen klagen over een half miljard aan bezuinigingen. Gemeenten hebben het zelfs over anderhalf miljard bezuinigingen. Het gekke is: het klopt allemaal, maar dat is vooral afhankelijk van hoe je er tegenaan kijkt. Hoe […]

Gemeentefondsmonitor

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. De totale uitkering wordt vier keer per jaar bepaald bij de maartcirculaire, meicirculaire, meicirculaire en de septembercirculaire. De jaarlijkse gemeentefondsmonitor […]

Benchmark kapitaallasten G10-gemeenten

Een belangrijk deel van de gemeentelijke uitgaven betreffen investeringen, in bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, bruggen of in de eigen IT.Om inzicht te krijgen in of een gemeente veel of weinig heeft geïnvesteerd kan gekeken worden naar de kapitaallasten, die omvatten de afschrijvingen en rentelasten. Deze benchmark vergelijkt de totale kapitaallasten en de kapitaallasten op specifieke taakvelden per […]