Oldenzaal

Bron: J.W. van Aalst, www.gemeentenatlas.nl

Rechten:

Publicaties waarin Oldenzaal voorkomt

In de It’s Public Benchmark Gemeentefinanciën worden de uitgaven voor iedere gemeentevergeleken met de ‘richtinggevende verdeling’ in het gemeentefonds. Hoewel gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij hun geld inzetten, geeft deze vergelijking toch een interessant inzicht in de politieke keuzes per gemeente. Aan welk taakveld geeft uw gemeente meer of minder uit? Deze benchmark wordt […]

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. De totale uitkering wordt vier keer per jaar bepaald bij de maartcirculaire, meicirculaire, meicirculaire en de septembercirculaire. De jaarlijkse gemeentefondsmonitor […]

Vanaf 2022 vindt een wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet plaats. Met deze wetswijziging zullen circa 20.000 jeugdigen onder voogdij en 18-plussers 'administratief' verhuizen naar een andere gemeente. It's Public heeft de nieuwe systematiek om budgetten te verdelen uitgelegd en de (financiële) effecten van deze wetswijziging ingeschat voor alle gemeenten. Het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt […]

Het landelijke tekort van €1,6-1,8 miljard in de jeugdzorg is nu bijna dagelijks in het nieuws. Steeds weer nieuwe krantenkoppen beschrijven dat nóg een gemeente een tekort heeft, maar hoe verhoudt het tekort in de ene gemeente zich tot dat in de andere? In deze benchmark tekorten jeugdzorg worden de tekorten in de jeugdzorg voor […]

Gemeente in Beeld geeft je snel een toegankelijk overzicht van de belangrijkste feiten en ontwikkelingen in iedere gemeente. In deze mini-atlas worden de belangrijkste kerncijfers in acht thema’s gevisualiseerd. Zo vind je onder andere ontwikkelingen in demografie, krijg je inzicht in de inkomensverdeling en ben je op de hoogte van de lokale politieke situatie. Door […]

Overige publicaties

Armoede is een groot en groeiend maatschappelijk probleem door inflatie en stijgende energieprijzen. Deze publicatie biedt gemeenten een simpel stappenplan om hun armoedebeleid tegen het licht te houden en te onderzoeken hoe ze meer inwoners kunnen helpen.

Gemeenten investeren jaarlijks in wegen, bruggen, eigen huisvesting en schoolgebouwen. -Het onderscheidende aan investeringen is dat deze worden geactiveerd en over de looptijd worden afgeschreven. Ze komen dus velen jaren voor een stukje terug op de begroting, dit in tegenstelling tot reguliere uitgaven die in één keer zichtbaar zijn op de begroting. Door krapte in […]

Gemeenten bekostigen hun activiteiten door middel van rijksbijdragen (voornamelijk gemeentefonds), retributies (vergoedingen voor specifieke zaken) en eigen inkomsten. In deze publicatie worden de eigen inkomsten van alle gemeenten vergeleken. Belangrijkste conclusies: De inkomsten verschillen sterk per gemeente 64 gemeenten hebben minder dan €240 per inwoner aan eigen inkomsten, terwijl 70 gemeenten meer dan € 390 […]

Samen met de wijziging van het woonplaatsbeginsel wordt ook de financieringssystematiek aangepast. Om gemeenten te compenseren die hier een nadeel van ondervinden is er een compensatieregeling ontworpen. Echter, naar verwachting is deze regeling waarschijnlijk veel te klein. Daardoor zal de per gemeente aangevraagde compensatie niet volledig worden uitgekeerd. Dit blijkt uit analyse van de uitgaven […]

Gemeenten heffen onroerende zaakbelasting (OZB) om taken van gemeenten te kunnen bekostigen. Met 8% (jaarlijks zo'n 3 miljard) is OZB de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten. Sommige gemeenten zien verhoging van het OZB-tarief als een mogelijke oplossing voor de oplopende begrotingstekorten. In andere gemeenten maakt men zich juist zorgen om de toch al toenemende woonlasten […]

Via het gemeentefonds ontvangen gemeenten een significant deel van hun begroting. Dit document verschaft inzicht in hoe de totale algemene uitkering zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de totale gemeentelijke werklast. In ons onderzoek wordt duidelijk dat tussen sinds 2011 de toename van het gemeentefonds is achtergebleven bij de toename van de werklast. Gemeenten zijn […]

Via het gemeentefonds ontvangen gemeenten een significant deel van hun begroting. Deze publicatie geeft inzicht in de werking en verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds.

De financiën van de jeugdzorg lijken soms wel een paradox. De coalitiepartijen van Rutte IV zeggen veel extra te budgetteren, maar oppositiepartijen klagen over een half miljard aan bezuinigingen. Gemeenten hebben het zelfs over anderhalf miljard bezuinigingen. Het gekke is: het klopt allemaal, maar dat is vooral afhankelijk van hoe je er tegenaan kijkt. Hoe […]

Een belangrijk deel van de gemeentelijke uitgaven betreffen investeringen, in bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, bruggen of in de eigen IT.Om inzicht te krijgen in of een gemeente veel of weinig heeft geïnvesteerd kan gekeken worden naar de kapitaallasten, die omvatten de afschrijvingen en rentelasten. Deze benchmark vergelijkt de totale kapitaallasten en de kapitaallasten op specifieke taakvelden per […]

Landelijk is vastgesteld dat gemeenten €1,6 tot 1,8 miljard tekort komen op jeugdzorg en dat het Rijk dit moet compenseren. Het Rijk compenseert de tekorten echter niet volledig. Er worden (waarschijnlijk) voor meer dan € 1 miljard aan besparingsmaatregelen ingeboekt (tot 2028). Dit is een besparing van circa 17% op de jeugdzorg (!). It's Public […]

Nederland staat aan de vooravond van een warmtetransitie, waarin warmtenetten grootschalig zullen worden ingezet als vehikel voor een duurzame warmtevoorziening. It's Public helpt gemeenten bij het uitstippelen van een strategie voor de inzet van warmtenetten. Warmtenetten zijn een belangrijk onderdeel van de warmtetransitie Om de CO2-uitstoot omlaag te brengen is het belangrijk dat de warmtevraag […]

Kwetsbare mensen, van jong tot oud, hebben door het doelgroepenvervoer dat gemeenten aanbieden de mogelijkheid om van A naar B te reizen en daarmee deel te nemen aan de maatschappij. Demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen creëren echter uitdagingen maar ook kansen voor het doelgroepenvervoer. It's Public legt wat de belangrijkste uitdagingen en kansen zijn en […]

Gemeenten hebben vastgoed in bezit voor gemeentelijke huisvesting, het realiseren van beleidsdoelstellingen en strategische doeleinden. Sinds de in werking treding van de Wet Markt en Overheid in 2012 zijn gemeenten verplicht om een huur te vragen die ten minste kostprijsdekkend is. Dit om marktverstoring te voorkomen en financiële stromen inzichtelijk te maken. De berekening van […]

Het merendeel van de gemeenten in Nederland wordt geconfronteerd met overschrijdingen op Jeugdhulp. Om gemeenten meer inzicht te geven in hoe de inkomsten (clusteruitkering uit het gemeentefonds) zich verhouden tot de uitgaven is deze benchmark opgesteld. In de benchmark worden de uitgaven van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Almere in 2019 vergeleken. Op […]

Parkeeropbrengsten zijn een belangrijke eigen inkomstenbron voor gemeenten. Daarnaast kunnen parkeergelden worden ingezet als sturingsinstrument voor het auto- en openbare ruimtegebruik. In deze korte publicatie (tot stand gekomen als onderdeel van een groter project) worden de parkeeropbrengsten van de G4 bekeken. Daarnaast worden de parkeertarieven van gemeenten gelegd naast parkeerkosten van commerciële garages en parkeerbeleid […]

Een belangrijk sturingsmiddel die centrale en decentrale overheden hebben om het basisonderwijs te beïnvloeden is de verdeling van geld. Of het nu gaat om onderwijskwaliteit, het lerarentekort, onderwijsachterstanden, onderwijshuisvesting of schoolreisjes, de bekostiging van het primair onderwijs speelt hierin altijd een rol. Scholen krijgen geld van het Rijk, gemeenten en derden Het Nederlandse onderwijs wordt […]

Samen met de Open State Foundation ontwikkelde It's Public een tracker van gemeentelijke maatregelen rondom COVID-19. Bekijk op deze link de maatregelen die er per gemeente zijn genomen in de eerste maanden van de lockdown.

De bijstand is 'het sociale vangnet' van Nederland. Maar hoe werkt de bijstand eigenlijk? Deze publicatie legt uit wie bepaalt welke personen recht hebben, hoe de bijstand geregeld wordt en welke keuzemogelijkheden gemeenten hebben in de taakverdeling en het inrichten van het proces. De inzichten uit deze publicatie dienen als invulling voor een gestructureerde discussie […]

Er is steeds meer aandacht voor de milieu-impact van verschillende vervoersvormen, maar een goede vergelijking is niet eenvoudig. Elektrische auto of trein? Vliegen of toch de auto? Met dit document proberen wij inzichtelijk te maken wat de uitstoot is van de verschillende vervoersvormen en welke factoren daarin een belangrijke rol spelen.

Wil je echt snappen wat er in de overeenkomst tussen organisaties en bedrijven in 2019 is afgesproken om CO2-uitstoot terug te dringen? In deze publicatie wordt het Klimaatakkoord uitgelegd: we gaan in op de toename in CO2-uitstoot in Nederland de afgelopen jaren, de voorgestelde maatregelen in het Klimaatakkoord en het effect en de kosten van […]

Één van de expertises van ons adviesbureau is onderwijs. Op basis van ervaring in onderwijsprojecten en publieke bronnen heeft It's Public verschillende inzichten verzameld over belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen in het onderwijs, waaronder het lerarentekort, de bekostiging en regelgeving van het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en matching en loting in het voortgezet onderwijs. Voor […]

Beschikbare templates en trainingen

Tijdig inzicht in de kostenontwikkeling en mogelijke kostenoverschrijding zijn essentieel om grip te houden op kosten in het sociaal domein. Als onderdeel van een breder project ontwikkelde It's Public dit voorbeeld van een managementrapportage sociaal domein. Dit format helpt bij het creëren van een overzicht van de belangrijkste financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. De rapportage is in […]

Even belangrijk als de analyses en het onderzoek is de presentatie van je inzichten. Onze training storytelling en slidewriting leert je hoe je een boodschap het best kan overbrengen in PowerPoint. In deze training staan drie doelen centraal: 1) Je complete verhaal beknopt vertellen: hoe breng je je boodschap effectief over? 2) De kernboodschap naar […]

Download hier ons Word template inclusief een handige werkinstructie en een voorbeeld tabellenboek.

De scope en gewenste resultaten van je project zijn onduidelijk. Planningen zijn te optimistisch. Benodigde personen hebben onvoldoende tijd beschikbaar. Herkenbare problemen? Goed projectmanagement kan erg lastig zijn. In de training projectmanagement gaan we (zo praktisch mogelijk) in op wat je kunt doen om je project wél te laten slagen. De training behandelt onder andere […]

Kaarten helpen om regionale verschillen in ontwikkelingen inzichtelijk te maken. Hier tref je onze selectie kaarten van werelddelen, landen en de belangrijkste Nederlandse steden om te gebruiken in PowerPoint.

In de PowerPoint training van It's Public leer je hoe je effectief mooie en heldere slides maakt en deze samenbrengt tot een aantrekkelijke presentatie. De training bestaat uit vijf onderdelen: 1) introductie, 2) snel mooie slides maken, 3) werken met grafieken, 4) je document structureren en finaliseren en 5) voorbeeldslides met gebruikte technieken. Door de […]

Voor onze publicaties gebruiken wij het It's Public PowerPoint template. Hij is hier gratis te downloaden. Bevalt onze PowerPoint template? Vergeet dan ook niet om onze PowerPoint toolbar te installeren.

Maak gebruik van het It's Public PowerPoint template. Laat je inspireren door de voorbeeldslides uit onze PowerPoint bibliotheek om een heldere, inzichtelijke presentatie te maken.

Vind hier het It's Public Excel template voor geavanceerde financiële modellen, inclusief onze modelleerregels.

Van enorm simpele tot fancy agendaslides met plaatjes, je treft ze hier.

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie of vragen.

person

Tom van Mierlo

tom.vanmierlo@itspublic.nl

person

Jan Willem Moesker

janwillem.moesker@itspublic.nl

person

Jerien den Blanken

Jerien.denblanken@itspublic.nl

person

Bas Verviers

bas.verviers@itspublic.nl

person

Thijs Jacobs

thijs.jacobs@itspublic.nl

person

Hugo den Breejen

hugo.denbreejen@itspublic.nl

person

Kees van der Meeren

kees.vandermeeren@itspublic.nl