Financiën, bekostiging en verdeelmodellen

Achter vrijwel elk beleidsonderdeel zitten ook financiële (verdeel)vraagstukken. Door wie en op welke manier worden beleidskeuzes gefinancierd? Welke effecten heeft de vorm van financiering op burgers en bedrijven? Deze vraagstukken spelen het hele jaar door maar krijgen extra aandacht tijdens de periodieke begrotingsgesprekken. Tevens is dit vaak het moment waarop wordt bepaald welke uitgaven automatisch meegroeien met maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing (areaalontwikkelingen) en/of prijs- en loonontwikkelingen (nominale ontwikkelingen). Ook grote investeringen, individuele business cases en maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) passeren de revue en worden goed- of afgekeurd. It’s Public maakt voor deze beslissingen inzichtelijk wat de financiële en inhoudelijke afwegingen zijn.

Publieke business case en maatschappelijke kosten-batenanalyse

Om beleidsopties of investeringsmogelijkheden op hun financiële en niet-financiële waarde te beoordelen stellen we een publieke business case of MKBA op. Dit doen we bijvoorbeeld voor grote infrastructuurprojecten in het openbaar vervoer. Maar ook voor investeringen in werkgelegenheid en de bijstand. Het eindresultaat is een belangrijk ingrediënt om een afgewogen beslissing te kunnen nemen over het wel of niet aangaan van de betreffende investering.

Voorbereidingen op begrotingsgesprekken

Om begrotingsgesprekken goed voor te bereiden is het essentieel dat begrotingsclaims, ambities en opgaven van alle onderdelen van een organisatie op eenzelfde manier bij elkaar komen. Hiermee wordt geborgd dat er op een gelijkwaardige manier en met evenveel inzicht over de verschillende opties kan worden gesproken. It’s Public ondersteunt regelmatig bij het voorbereiden en begeleiden van dit proces, dit resulteert veelal in een totaal boekwerk waarin alle opties op ambities zijn opgenomen. Idealiter is dit continue inzichtelijk voor een programma, domein of de organisatie als geheel met behulp van portfoliomanagement.

Bekostigingsmodellen

Een bekostigingsmodel bepaalt hoe een specifieke taak of instelling wordt bekostigd. Gewenst of ongewenst brengt een bekostigingsmodel ook prikkels met zich mee: is er een ‘incentive’ om bijvoorbeeld te groeien of juist klein te blijven, te innoveren of stabiel te blijven? Geeft de vorm van bekostiging veel vrijheid aan instellingen (denk aan lumpsum-bekostiging) of is deze juist stringent in haar voorwaarden? It’s Public werkt onder andere op (primair) onderwijs en jeugdzorg aan bekostiging.

Verdeelmodellen (onder andere gemeentefonds)

Bij een verdeelmodel is vaak de omvang van de totale uitkering wel bekend en is de belangrijkste vraag hoe dit totaalbedrag wordt verdeeld. De meest omvangrijke verdeeluitkering in Nederland is het gemeentefonds. Daarnaast wordt bijvoorbeeld ook de bijstand (BUIG-uitkering) via een verdeelfonds uitgekeerd. De bedragen uit deze fondsen worden verdeeld over de diverse belanghebbenden op basis van verdeelafspraken en -sleutels. It’s Public werkt regelmatig aan verdeelmodellen; het gemeentefonds volgen we nauwgezet door iedere circulaire de impact voor gemeenten inzichtelijk te maken via de gemeentefondsmonitor.