Stappenplan aanvullend armoedebeleid voor gemeenten

Armoede is een groot en groeiend maatschappelijk probleem door inflatie en stijgende energieprijzen. Deze publicatie biedt gemeenten een simpel stappenplan om hun armoedebeleid tegen het licht te houden en te onderzoeken hoe ze meer inwoners kunnen helpen.

Gemeenten in de schulden: probleem of noodzaak?

Gemeenten investeren jaarlijks in wegen, bruggen, eigen huisvesting en schoolgebouwen. -Het onderscheidende aan investeringen is dat deze worden geactiveerd en over de looptijd worden afgeschreven. Ze komen dus velen jaren voor een stukje terug op de begroting, dit in tegenstelling tot reguliere uitgaven die in één keer zichtbaar zijn op de begroting. Door krapte in […]

De gemeentelijke eigen inkomsten vergeleken

Gemeenten bekostigen hun activiteiten door middel van rijksbijdragen (voornamelijk gemeentefonds), retributies (vergoedingen voor specifieke zaken) en eigen inkomsten. In deze publicatie worden de eigen inkomsten van alle gemeenten vergeleken. Belangrijkste conclusies: De inkomsten verschillen sterk per gemeente 64 gemeenten hebben minder dan €240 per inwoner aan eigen inkomsten, terwijl 70 gemeenten meer dan € 390 […]

OZB-heffing: Wat is de juiste manier om te vergelijken?

Gemeenten heffen onroerende zaakbelasting (OZB) om taken van gemeenten te kunnen bekostigen. Met 8% (jaarlijks zo'n 3 miljard) is OZB de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten. Sommige gemeenten zien verhoging van het OZB-tarief als een mogelijke oplossing voor de oplopende begrotingstekorten. In andere gemeenten maakt men zich juist zorgen om de toch al toenemende woonlasten […]

Verbeter je project of beleid, begin (zelf) met een MKBA

Overheden en maatschappelijke organisaties maken beleid en initiëren projecten met een maatschappelijk doel. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) helpt de effecten op alle terreinen in beeld te brengen. Voor het goed (laten) uitvoeren van een MKBA is een aanzienlijke inspanning nodig. Bij kleinere projecten en beleid dat nog in de kinderschoenen staat, is dit niet altijd […]

Ontwikkeling van 10 jaar gemeentefonds

Via het gemeentefonds ontvangen gemeenten een significant deel van hun begroting. Dit document verschaft inzicht in hoe de totale algemene uitkering zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de totale gemeentelijke werklast. In ons onderzoek wordt duidelijk dat tussen sinds 2011 de toename van het gemeentefonds is achtergebleven bij de toename van de werklast. Gemeenten zijn […]

Introductie werking gemeentefonds

Via het gemeentefonds ontvangen gemeenten een significant deel van hun begroting. Deze publicatie geeft inzicht in de werking en verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Financiën jeugdzorg paradox: tegelijk meer én minder

De financiën van de jeugdzorg lijken soms wel een paradox. De coalitiepartijen van Rutte IV zeggen veel extra te budgetteren, maar oppositiepartijen klagen over een half miljard aan bezuinigingen. Gemeenten hebben het zelfs over anderhalf miljard bezuinigingen. Het gekke is: het klopt allemaal, maar dat is vooral afhankelijk van hoe je er tegenaan kijkt. Hoe […]

Benchmark kapitaallasten G10-gemeenten

Een belangrijk deel van de gemeentelijke uitgaven betreffen investeringen, in bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, bruggen of in de eigen IT.Om inzicht te krijgen in of een gemeente veel of weinig heeft geïnvesteerd kan gekeken worden naar de kapitaallasten, die omvatten de afschrijvingen en rentelasten. Deze benchmark vergelijkt de totale kapitaallasten en de kapitaallasten op specifieke taakvelden per […]