Benchmarks

In veel projecten staat de vraag centraal hoe een gemeente presteert in vergelijking met haar ‘peers’. Denk hierbij aan vragen als: geeft mijn gemeente veel of weinig uit aan jeugdzorg, onderwijs of cultuur? Welke gemeenten hebben een vergelijkbare inkomensverdeling en hoeveel geven zij uit aan sociale voorzieningen? Hebben andere gemeenten relatief meer sociale huurwoningen beschikbaar voor kwetsbare inwoners? Om deze vragen te beantwoorden ontwikkelt It’s Public benchmarks die de prestaties en ontwikkelingen in een gemeente in perspectief plaatsen.

Domeinspecifieke benchmarks

Om een correcte benchmark op een thema te maken is het essentieel om zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenkant correct te vergelijken. Welke uitgaven tellen wel mee, en welke tellen niet mee? En is het relevant om per inwoner, jongere, oudere of juist naar het aandeel in de begroting te kijken? Om tot een juiste benchmark te komen is vaak meer onderzoek nodig dan in eerste instantie gedacht. It’s Public heeft brede ervaring opgedaan met benchmarks onder andere op het gebied van jeugdhulp, onderwijs, parkeertarieven en uitgaven aan cultuur en media.

Gemeentebrede benchmarks

Uiteindelijk gaat het bij gemeentelijke uitgaven altijd om meer of minder uitgaven in relatie tot de uitgaven aan een ander doel. Om een beeld te krijgen van hoe een gemeente als geheel haar uitgaven doet en hoe dit zich verhoudt tot andere gemeenten voert It’s Public benchmarks uit met behulp van beschikbare publieke informatie uit het gemeentefonds, de gemeente-uitgaven (IV-3) en informatie in de begrotingen. In alle gevallen zijn eenvoudige vergelijkingen niet voldoende, maar wordt er uitvoerig gekeken welke verschillen wel en niet relevant zijn om tot het juiste oordeel te komen. Een vergelijking maken is redelijk eenvoudig, een correcte vergelijking maken complex. Deze gemeentebrede benchmarks kunnen voor alle domeinen gezamenlijk worden uitgevoerd of voor specifiek het sociaal of ruimtelijk domein.


It’s Public voert twee gemeentebrede benchmarks periodiek uit. Dit betreft allereerst de Gemeentefondsmonitor; deze maakt voor iedere gemeente de ontwikkeling van het gemeentefonds inzichtelijk. Daarnaast publiceren wij jaarlijks Gemeente in Beeld; hierin worden voor iedere gemeente de belangrijkste trends inzichtelijk gemaakt.

Financiële benchmarks

Financiële benchmarks vergelijken de financiële positie van gemeenten of organisatiebreed. Hierbij kan gekeken worden naar de officiële kengetallen zoals de schuldquote, solvabiliteit, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Maar ook meer naar de toegepaste financiële variabelen, bijvoorbeeld het aandeel van kapitaallasten, aandeel van salarissen of bijvoorbeeld het totaal aandeel uitbesteed werk. Om financiële benchmarks te doen, maken we veel gebruik van beschikbare open-source gegevens.